book

[buk] n.,v. -n 1. libër. 2. The Book ( the Book of Book, the Good book ) Bibla. 3. tufë, bllok (biletash, pullash etj). 4. bllok shënimesh. 5. libret (opere). 6. regjistër i basteve. 7. pl. libër llogarish; keep the book for the business mbaj llogaritë e firmës. 8. the book numratori telefonik, libri i telefonave. 9. katalog.
be in sb's bad/black book më ka në listen e zezë; bring sb to book (forsth) i kërkoj shpjegime dikujt, i kërkoj llogari; by the book siç duhet, sipas rregullave; know like a book e kam në majë të gishtave, e di fare mirë; keep/make a book (on) vë bast (për); not suit one's book s'është i përshtatshëm, s'më vjen për mbarë; on the books në listen e (anëtarëve të një klubi etj); throw the book at gj.fol. i jap dënimin maksimal.
- v 1. fus në listë; regjistroj; shënoj. 2. akuzoj; she was booked on a charge of theft ajo u akuzua (në polici) për vjedhje. 3. rezervoj; book a room zë /rezervoj një dhomë (në hotel). 4. angazhoj, pajtoj; be booked for every night pajtohem për të gjitha netët
book cover ['buk 'kavë:(r)] em. shtyp. kapak i librit (libri)
book end ['buk end] em. mbajtëse e librave (në raft)
book in ['buk in] a) zë dhomë (në hotel); b) i rezervoj dhomë
book keeper ['buk 'ki:pë:(r)] em. fin. llogaritar
book keeping ['buk 'ki:ping] em. fin. llogari
bookmaking ['bukmeiking] em. industri e librit.
● regjistrimi i basteve (në garat e vrapimeve me kuaj)
bookmaker ['bukmeikë:] n 1. libralidhës; punëtor i librarisë. 2. tipograf. 3. bastevënës, agjent bastesh për garat e kuajve; bukmeikër (regjistrues i basteve në vrapimet me kuaj)
bookmark [bukmark] shenjë në libër; reference e cila na drejton kah ndonjë dokument i caktuar hipertekstual i Internetit
bookmarker [bukmarkë:] n. tregues i faqes (ku është ndërprerë leximi i librit)
book-minded [bukmaindid] adj. (njeri) i etur për lexim
book-mindedness [bukmaindidnis] n. etje për lexim
book learning ['buk 'lë:(r)ning] em. njohuri librore.
● shkollim
book lover ['buk 'lavë:(r)] em. amator i librit; libërdashës
book-loving ['buk 'laving] em. libërdashës
book up ['buk ap] rezervoj; zë (dhomë); the hotel is booked up until August hoteli është i zënë deri në gusht
book club ['buk klab] n. rreth letrar; klub që u shet libra me zbritje antarëve të vet; klub takimi për të diskutuar dhe rishqirtuar librat
book jacket [buk'xhækit] n. këmishë, mbështjellëse (e kapakut të librit)
book-reading ['buk riding adj. lexues; the book-reading public lexuesit
bookrest ['buk rest] n. mbështetëse e librit
book review ['buk rivju:] n. referat; reçensë
book reviewer [buk ri'vju:ë:(r)] n. recensues; kritik letrar
book room [bukrum] n. sallë e librave; sallë leximi.
● bibliotekë
bookshelf ['bukshelf] n. raft (dollap) librash (në librari)
bookshop ['bukshop] n. librari
book-store ['buksto:(r)] n. librari
book token ['buk 'toukën] n. dëftesë e blerjes së librit
book value ['buk 'vælju:] n. ek. vlerë kontabël
book work [bukwë:k] n. pyetje provimi (për lëndën e përfshirë në tekstin mësimor).
● studim (mësim) përmendësh.
● shtyp. punë e repartit të librarisë.
● mbajtje e librit të llogarisë.
visitors' book ['vizitë:(r)z buk] n 1. libër përshtypjesh. 2. regjistër (i klientëve të hotelit)
class book [kla:s buk] n. libër mësimi (shkolle)
classbook ['klas:buk] n. regjistër (i klasës)
picture book ['pikçë:(r) buk] n. libër me ilustrime
exercise ( note ) book ['eksësaiz/nout buk] n. fletore ushtrimesh, fletore pune (shënimesh)
blue book ['blu:'buk] n 1. Br. libër i kaltërt (i qeverisë britanike); libri i njerëzve të shquar. 2. amer. fletore provimesh; regjistër i nënpunësve të shtetit (në SHBA)
white book [wait buk] libër i bardhë; raport zyrtar i qeverisë në Britani
minute book ['minit buk] regjistër i proçesverbaleve
* * *
libër; rezervoj

English-Albanian dictionary. 2013.

Synonyms:
, / (of a written work),


Look at other dictionaries:

 • Book — (b[oo^]k), n. [OE. book, bok, AS. b[=o]c; akin to Goth. b[=o]ka a letter, in pl. book, writing, Icel. b[=o]k, Sw. bok, Dan. bog, OS. b[=o]k, D. boek, OHG. puoh, G. buch; and fr. AS. b[=o]c, b[=e]ce, beech; because the ancient Saxons and Germans… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • book — book·a·ble; book; book·er; book·ery; book·e·te·ria; book·ie; book·ish; book·lear; book·less; book·let; book·lore; book·man; book·mo·bile; ca·book; chap·book; guide·book; hand·book·ing; land·book; non·book; book·a·te·ria; book·ish·ly;… …   English syllables

 • book — [book] n. [ME bok < OE boc, pl. bec < PGmc * bokiz, beech, beechwood tablets carved with runes < IE * bhagos, beech > BEECH, Gr phagos, L fagus] 1. a) a number of sheets of paper, parchment, etc. with writing or printing on them,… …   English World dictionary

 • Book — ist der Name folgender Personen: Asher Book (* 1988), US amerikanischer Schauspieler, Sänger und Tänzer Nils Ole Book (* 1986), deutscher Fußballspieler Ronald V. Book (1937–1997), US amerikanischer Informatiker Rose Book (1907–1995),… …   Deutsch Wikipedia

 • book — ► NOUN 1) a written or printed work consisting of pages glued or sewn together along one side and bound in covers. 2) a main division of a literary work or of the Bible. 3) a bound set of blank sheets for writing in: an exercise book. 4) (books)… …   English terms dictionary

 • Book — Book, v. t. [imp. & p. p. {Booked} (b[oo^]kt); p. pr. & vb. n. {Booking}.] 1. To enter, write, or register in a book or list. [1913 Webster] Let it be booked with the rest of this day s deeds. Shak. [1913 Webster] 2. To enter the name of (any… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • book — 1 n 1: a record of a business s financial transactions or financial condition often used in pl. the book s show a profit 2: police register 3: the bets registered by a bookmaker; also …   Law dictionary

 • Book PC —   [dt. »Buch PC«], Bezeichnung für äußerst kompakte PCs, die ohne Peripheriegeräte verkauft werden. Im Gegensatz zu einem Tower oder einem Desktop Computer sind Book PCs nicht viel größer als ein dickes Lexikon und wiegen je nach Ausstattung nur… …   Universal-Lexikon

 • book — [n1] published document album, atlas, bestseller, bible, booklet, brochure, codex, compendium, copy, dictionary, dissertation, edition, encyclopedia, essay, fiction, folio, handbook, hardcover, leaflet, lexicon, magazine, manual, monograph,… …   New thesaurus

 • book on — ˈbook on [transitive] [present tense I/you/we/they book on he/she/it books on present participle booking on past tense booked on past partic …   Useful english dictionary

 • Böök — ist der Name folgender Personen: Eero Böök (1910–1990), finnischer Schachmeister Fredrik Böök (1883–1961), schwedischer Literaturprofessor, Kritiker und Schriftsteller Siehe auch: Boek Diese Se …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.